Eksamen i Samfunnsøkonomi høsten 2013: Markedsformer | Inflasjonsmål | Arbeidsledighet & skattelettelser

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Samfunnsøkonomi 2
 • 6
 • 7
 • 2655
 • PDF

Eksamensoppgave: Eksamen i Samfunnsøkonomi høsten 2013: Markedsformer | Inflasjonsmål | Arbeidsledighet & skattelettelser

Her har du Studienetts egen besvarelse på eksamen i Samfunnsøkonomi 2 høsten 2013. Bruk denne besvarelsen som inspirasjon og hjelp, når du skal i gang med dine eksamensforberedelser.

Vi besvarer samtlige av eksamenssettets oppgaver:

1) I oppgave 1 redegjør vi for de to markedsformene oligopol og monopolistisk konkurranse.
2) Deretter gjør vi greie for hva som menes med en pengepolitikk som styres etter Norges inflasjonsmål på 2,5 prosent.
3) Oppgave 3 består av to besvarelser. Først drøfter vi på hvilke måter likevektsledighet og konjunkturledighet kan være årsaker til arbeidsledigheten i Norge. Til sist ser vi på hvordan en skattelettelse kan påvirke prisnivå og sysselsetting.

Innhold

Oppgave 1: Ved en teoretisk behandling av markedsøkonomien tar man gjerne for seg markedsformene fullkommen konkurranse og monopol. I praksis vil en sjelden finne et marked der alle forutsetninger for fullkommen konkurranse er oppfylt. Gjør rede for andre markedsformer enn fullkommen konkurranse og monopol.

Oppgave 2: I Norge i dag styrer vi pengepolitikken etter et inflasjonsmål på 2,5 %. Gjør rede for hva som menes med en pengepolitikk som styres etter et inflasjonsmål.

Oppgave 3: Ifølge Statistisk sentralbyrå, SSB, viser tall at arbeidsledigheten øker, og at 100 000 personer nå2 er uten jobb i Norge.

a) Ta utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon, og gjør rede for ulike årsaker til denne arbeidsledigheten.

Ta utgangspunkt i vedlegget ”SSB spår skattelettelser til høsten” (artikkelen ble skrevet før stortingsvalget 2013).

b) Vurder, med utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon, hvordan en skattelettelse vil kunne virke inn på prisnivået og sysselsettingen i Norge.

Utdrag

Det eksisterer ulike markedsformer som befinner seg et sted mellom fullkommen konkurranse og monopol. Hverken fullkommen konkurranse eller monopol er akkurat slik de fleste markeder ser ut, og markedsformene med ulike grader av konkurranser ligner derfor mer på slik virkeligheten ser ut. Denne oppgaven skal se på oligopol og monopolistisk konkurranse som alternative markedsformer.

Oligopol differensierer seg fra de andre ved at det er få tilbydere på markedet som har mye markedsmakt over prissetting og produksjon. I en monopolistisk konkurranse derimot, er det mange flere bedrifter som produserer det samme produktet. Det er imidlertid ikke et marked med fullkommen konkurranse, da en økning i pris ikke nødvendigvis vil få forbrukerne til å bytte merke. De er merkelojale. Videre skal vi komme nærmere inn på disse to markedsformene.
---
Norge har et inflasjonsmål på 2,5 prosent. Denne oppgaven skal gjøre rede på hva som menes med en pengepolitikk som styres etter et slikt inflasjonsmål.

Inflasjon vil si en vedvarende vekst i prisnivået. Det betyr at verdien av pengene synker. I et marked med inflasjon vil man med den samme pengesummen som før, nå få mindre varer.
Myndighetene i et land kan stabilisere økonomien og inflasjon gjennom pengepolitikk. Det vil si at sentralbanken prøver å stabilisere økonomien gjennom å sette opp eller ned styringsrenten. Når regjeringen i Norge har fastsatt et inflasjonsmål på 2,5 prosent innebærer det at sentralbanken...
---
Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse fra mars 2013 viste at rundt 100.000 var arbeidsledige i Norge. Ifølge SSB er det et relativt høyt nivå (E24 2013a). I økonomisk teori forklares arbeidsledighet ofte ut fra to mulige hovedårsaker, likevektsledighet og konjunkturledighet. Denne oppgaven skal gjøre rede for disse to årsakene for å prøve å forklare hvorfor ledigheten i mars 2013 var på et så høyt nivå.

Sammenlignet med andre land i verden har Norge en relativt lav arbeidsledighet (World Bank 2016), men den har vokst siden en bunnotering i 2008. I desember 2015 hadde tallet steget fra 100.000 i 2013 til 127.000 (NRK 2016). Verdensøkonomien gjennomgikk en økonomisk krise i 2008 som sendte mange land inn i en lavkonjunktur. At Norges arbeidsledighet har vært på et høyere nivå etter...
---
I 2013 var det en svak utvikling i norsk økonomi. Investeringene falt, arbeidsledigheten steg, og for å få fart på økonomien mente SSB at innenlandsk etterspørsel måtte øke, og at den økte etterspørselen burde komme gjennom skattelettelser (e24 2013b). Denne oppgaven skal vurdere hvordan en slik skattelettelse vil virke inn på prisnivået og sysselsettingen i Norge.

Skattelettelse som finanspolitikk
Å justere skattenivået er en form for finanspolitikk, og et verktøy myndighetene kan bruke for å påvirke retningen økonomien i Norge skal ta. Hensikten med finanspolitikk er at myndighetene skal kunne stimulere økonomien i trange tider, såkalte lavkonjunkturer, og bremse økonomien når... Kjøp tilgang for å lese mer

Eksamen i Samfunnsøkonomi høsten 2013: Markedsformer | Inflasjonsmål | Arbeidsledighet & skattelettelser

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 21.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Inneholder ingen bruk av grafiske modeller og FLAKS-prinsippet.