Eksamen i Samfunnsøkonomi | Vår 2013 | Markedsformer | Vekst | Kronekursen | Toll

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Samfunnsøkonomi 2
  • 6
  • 8
  • 2779
  • PDF

Eksamensoppgave: Eksamen i Samfunnsøkonomi | Vår 2013 | Markedsformer | Vekst | Kronekursen | Toll

Her har du Studienetts besvarelse på eksamen i Samfunnsøkonomi 2 våren 2013. Med denne får du utmerket hjelp når du skal i gang med dine eksamensforberedelser. Vi besvarer samtlige av eksamenssettets oppgaver:

1) I oppgave 1 redegjør vi for de to markedsformene fullkommen konkurranse og monopol.
2) Deretter gjør vi greie for økonomisk vekst, og hva som påvirker den økonomiske veksten.
3) I Oppgave 3 tar vi for oss den økonomiske situasjonen i 2013, og hvordan den sterke kronen vil påvirke utenriksøkonomien og sysselsettingen.
4) Også i oppgave 4 tar vi for oss den økonomiske situasjonen i 2013, men her i forbindelse med tollvern og mulige konsekvenser av en økt toll.

Innhold

- Oppgave 1: Ved en teoretisk behandling av markedsøkonomien tar man gjerne for seg markedsformene fullkommen konkurranse og monopol.
a) Gjør rede for hvordan markedstilpasningen er for de to markedsformene.
- Oppgave 2
a) Forklar begrepet økonomisk vekst, og gjør rede for sentrale virkemidler som kan brukes for å oppnå økonomisk vekst.

- Oppgave 3: Ifølge vedlegg 1 spår Storbanken HSBC at eurokursen kan komme ned på 6-tallet. Kronekursen har styrket seg i forhold til euro den siste tiden.
a) Ta utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon og vurder hvordan en videre styrking av den norske kronen vil virke inn på utenriksøkonomien og sysselsettingen i Norge.
- Oppgave 4: Den rødgrønne regjeringen bestemte seg høsten 2012 for å styrke tollvernet for flere landbruksvarer.
a) Ta utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon, og gjør rede for mulige konsekvenser den økte tollen vil kunne få for handelen mellom Norge og andre land.

Utdrag

Fullkommen konkurranse
Fullkommen konkurranse (også kalt fri konkurranse) er en markedsform der prisen fastsettes i samspill mellom tilbud og etterspørsel.
Det er fem forutsetninger for fullkommen konkurranse. For det første må det være mange uavhengige selgere og kjøpere av produktet, slik at den enkelte selger eller kjøper ikke kan påvirke prisen i markedet. For det andre må produktene være standardiserte (like produkter) slik at ingen produkter blir foretrukket framfor andre. For det tredje må alle selgere og kjøpere kjenne til...
---
Økonomisk vekst kan defineres som en langvarig vekst i bruttonasjonalprodukt (summen av det som produseres i ett land i ett år). Det innebærer at produksjonen av varer og tjenester øker over tid.
Økonomisk vekst avhenger først og fremst av et lands produksjonsfaktorer, det vil si de ressursene som brukes for å produsere varer og tjenester. Produksjonsfaktorer består av humankapital og realkapital. Humankapital er befolkningens kunnskap og ferdigheter. Humankapitalen til et land er avhengig av en sunn og godt ernært befolkning. Gratis utdanning er et sentralt virkemiddel som kan øke veksten. Realkapital er fysiske gjenstander og verktøy som brukes i produksjonen, for eksempel maskiner og bygninger. Investering i slike for å øke produktiviteten i landets bedrifter kan...
---
Innledning
Først vil jeg kort redegjøre for dagens økonomiske situasjon. Deretter vurderer jeg hvordan en sterkere krone vil påvirke utenriksøkonomien og sysselsettingen. Til slutt diskuterer jeg kort om et rentekutt er lurt for å motvirke de negative virkningene av den sterke kronen.

Dagens økonomiske situasjon
Storbanken HSBC spår at den norske kronen vil bli sterkere i forhold til Euroen og at vi vil få tidenes billigste euro, helt ned på seks-tallet ved utgangen av 2013. Dette mener de skyldes den høye veksten i norsk økonomi. De peker også på at den sterke kronekursen vil ramme den norske eksportindustrien. Et rentekutt er aktuelt for å motvirke dette, men HSBC fraråder et rentekutt, fordi dette kan øke faren for en eiendomsboble.

Hvordan påvirker en sterk krone utenriksøkonomien og sysselsettingen i Norge?
Valutakursen er prisen på andre lands penger målt i norske kroner. Kronekursen er altså prisen på norske kroner målt i et annet lands valuta. Når kronekursen stiger trenger vi færre kroner for å kjøpe utenlandsk valuta. Det er dette som skjer i dagens økonomiske situasjon: norske kroner blir mer...
---
Innledning
Oppgaven går ut på å ta utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon, og redegjøre for mulige konsekvenser den økte tollen vil kunne få for handelen mellom Norge og andre land. Aller først vil jeg kort redegjøre for dagens økonomiske situasjon. Dernest sier jeg noe om hva toll og en proteksjonisme innebærer. Følgende kommer jeg inn på mulige konsekvenser av økt toll for handelen.

Dagens økonomiske situasjon
Dagens økonomiske situasjon er preget av vekst, lav inflasjon og en sterk krone i forhold til fellesvalutaen euro. En euro er verdt 7,32 kroner, men det spås at euroen vil bli enda svakere og kronen enda sterkere. En sterk(ere) krone bidrar til å senke prisveksten (inflasjonen), fordi importerte varer blir billigere i norske kroner (se oppgave 3). Dette er dårlig nytt for eksportindustrien, siden... Kjøp tilgang for å lese mer

Eksamen i Samfunnsøkonomi | Vår 2013 | Markedsformer | Vekst | Kronekursen | Toll

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Eksamen i Samfunnsøkonomi | Vår 2013 | Markedsformer | Vekst | Kronekursen | Toll, har også lastet ned