Caserapport i Barne- og ungdomsarbeiderfag - Line 5 år

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Caserapport i Barne- og ungdomsarbeiderfag - Line 5 år

Dette er en caserapport i Barne- og ungdomsarbeiderfag omhandlende Line på 5 år. Line har akkurat startet i barnehagen og har møtt på flere utfordringer i oppstarten. I oppgaven drøftes og foreslås tiltak til de ulike utfordringene Line møter. I tillegg drøftes personalets reaksjon og håndtering av casen.

Lærers kommentar

God oppgåve, men mangler ein del tiltak og ei god oppsummering

Elevens kommentar

Kunne lagt frem flere tiltak, og i noen tilfeller gått dypere inn i årsakene til konfliktene.

Innhold

”Case” side 2
Innleiing side 3
Problemstillingar side 3
Ny i barnehagen side 3
Konflikt med dei andre barna side 4
Tissar av og til på seg side 5
Dårlig samarbeid mellom dei tilsette side 6
Oppsummering side 6
Læreplanmål side 7
Kjelder: side 7

Utdrag

”Case” –Live 5 år

Live er 5 år og går i ”Eplehagen” barnehage. Ho har nylig flytta hit, og har gått i barnehagen i 14 dagar. Du arbeider i barnehagen.

Den siste veka har det vore nokre episodar der det har vore konflikt mellom Live og dei andre borna.
På fredagsmøte vart problema kring Live teken opp av ein av assistentane, som meinte at ein var nøydd å gjera noko. Ein av dei andre assistentane meinte at det ikkje var noko alvorlig, men tilfeldig knuffing. Ein annan tilsett meinte at det hadde samanheng med at Live av og til tissar på seg, og at dei andre egla henne for dette.

I denne teksten vil eg ta for meg ulike problemstillingar Live hamna i då ho starta i Eplehagen barnehage. Problemstillingane ho står overfor er at ho er ny, ho hamna i konflikt med dei andre barna, ho tissar av og til på seg, i tillegg til at det er ueinighet i personalet.

Problemstillingar

Ny i barnehagen/ nylig flytta

Den første problemstillinga eg vil ta for meg er at Live er ny i barnehagen. Å være ny kan være både skummelt og spennande. Nokon tar det veldig fint, mens for andre kan det være ei stor utfordring. Femåringane er dei eldste i barnehagen og dei fleste av dei har gått i den same barnehagen i fleire år, noko som kan gjere det vanskelig for eit nytt barn å finne sin plass eller tilpasse seg gruppa. Korleis Live blir tatt imot og følgt opp kan påverke korleis ho klarer å tilpasse seg og kor lang tid ho bruker på dette. I tillegg kan forventingane hennar ha noko å seie på om ho får ei positiv eller negativ oppleving.

Dersom Live aldri har gått i barnehage før kan det være ekstra vanskelig å være ny. Å komme inn i barnehagen for første gong som 5 åring kan væra vanskelig med tanke på at barnet må bruka mykje tid på å læra seg rutinar, reglar og korleis ho skal oppføra seg i barnehagen samtidig som ho skal tilpassa seg og bli trygg i gruppa.

Det er også viktig for meg å sjå på det at Live nylig har flytta, fordi det å flytte kan være ein veldig stor endring i livet hennar og kan ha noko å seie for korleis åtferda hennar er i den nye barnehagen.
Me veit ikkje kvifor eller kor langt ho har flytta, det kan hende ho bare har flytta ein kort avstand i same by, men det kan også hende ho har flytta langt. Dersom ho har flytta frå ein stad langt vekke har det mest sannsynlig medført tap av venner og kanskje familie, kjente og trygge omgjevnadar, noko som kan være tungt og trist for ein femåring. Flytting kan gi barn taps- og forvirringsopplevingar, og fleire studiar viser at flytting kan ha negative helsekonsekvensar. Det kan være viktig å veta kvifor, fordi grunnen kan påverka korleis Live tenkjer og oppfører seg.

Det kan væra problematisk å komma inn i eit nytt miljø og læra å tilpassa seg nye folk og omgjevnadar. Då er det ein fordel om barnet har god sosialkompetanse, det vil gjera det lettare for barnet å tilpasse seg og bli ein del av gruppa.
Dialekt og språk er og noko som som kan være eit problem. Me regnar med at Live er frå Noreg og kan norsk, men det kan hende ho har flytta frå t.d. Nord-Noreg og har ei annan dialekt. Dersom ho snakkar ulikt dei andre kan det være vanskelig for barna å forstå kvarandre... Kjøp tilgang for å lese mer

Caserapport i Barne- og ungdomsarbeiderfag - Line 5 år

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.