Oppvekstvilkår i byen og i bygda

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Oppvekstvilkår i byen og i bygda

Oppgave som belyser hvordan barn og unge formes ut i fra oppvekstsvilkårene der de bor. Oppgaven forsøker å finne ut om det er noen forskjeller eller likheter mellom å vokse opp i byen eller å vokse opp på bygda. I denne konteksten er det satt fokus på kulturelle og sosiale fenomener, hvordan det kommer til utrtykk gjennom materielle ting og om det er noen forskjell på sosialiseringsprosessene.

Problemstilling

Hvordan påvirkes barn og unge sosialt og kulturelt av oppvekstsvilkårene i et bygdesamfunn og i en by i Norge i dag?

Innhold

Innledning
Problemstilling
Perspektiver, begreper og teoretisk forståelse.
- Oppgavens oppbygging og hvordan jeg har arbeidet med oppgaven
- Begrepsavklaring
Hva kjennetegner by og bygd
Presentasjon av teorigrunnlaget
- Bronfenbrenners økologiske utviklingsmodell
- Sosialiseringsprosesser
Oppgavens begrensninger og drøfting av problemstillingen
Avslutning
Referanseliste

Utdrag

Innledning
I denne oppgaven ønsker jeg å belyse hvordan barn og unge formes ut i fra oppvekstsvilkårene der de bor. Jeg ønsker å finne ut om det er noen forskjeller eller likheter mellom å vokse opp i byen eller å vokse opp på bygda. I denne konteksten har jeg valgt å sette fokus på kulturelle og sosiale fenomener, hvordan det kommer til utrykk gjennom materielle ting og om det er noen forskjell på sosialiseringsprosessene.

DEL1 Perspektiver, begreper og teoretisk forståelse.
Oppgavens oppbygging og hvordan jeg har arbeidet med oppgaven
Jeg velger å dele oppgaven i to deler. Del 1 er en presentasjon av perspektiver, begreper og teoretisk forståelse. Deretter definerer jeg ulike sentrale begreper i oppgaven, for så å beskrive noen forskjeller på by og bygd. Avslutningsvis i del 1 presentere jeg to teoretiske perspektiver som synliggjør hvordan individet blir påvirket av samfunnet, samt hvordan samfunnet påvirker individet. I del 2 gjør jeg rede for oppgavens begrensninger, samt at jeg drøfter rundt problemstillingen. I avslutningen har jeg en kort oppsummering av funnene jeg har funnet, samt at jeg stiller noen oppfølgingsspørsmål.

Som metode velger jeg å benytte litteratursøk (Andersen og Schwenke. 2007, 104). Hensikten med å benytte metoden er at jeg skal bestrebe meg etter å få belyst problemstilling på en faglig og interessant måte. I hovedsak har jeg benyttet meg av pensumboka (Sølvberg, Kjellsaas og Hylland Eriksen. 2007) og en bok om innføring i psykologiske perspektiver (Guldbrandsen 2006). I tillegg har jeg anvendt annen faglitteratur, samt artikler. Halvorsen (2008, 115) fremhever at fordelen med å benytte seg av litteraturstudie er at den er... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppvekstvilkår i byen og i bygda

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.