Brudd på menneskerettigheter og barn og unges oppvekstmiljø

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Sosialkunnskap
  • 4
  • 7
  • 2001
  • PDF

Brudd på menneskerettigheter og barn og unges oppvekstmiljø

Denne tentamensbesvarelsen i Sosialkunnskap inneholder en drøfting av hvordan brudd på menneskerettigheter kan påvirke barn og unges oppvekstmiljø. I den sammenheng anvendes Abraham Maslows behovspyramide og Erik Homburger Erikssons "åtte livsstadier" til å drøfte hvordan et mulig brudd kan ha innflytelse på tilfredstillelsen av barn og unges sentrale behov.

Lærers kommentar

Du har god kontroll på Erikson og Maslow. Bra!
Du valgte å lage deg et case i stedet for å ta utgangspunkt i kilder samlet på forhånd. På eksamen må du ikke gjøre det. Det er veldig viktig at du «bruker relevante eksempler fra aktuell samfunnsdebatt» (jmfr kriteriene).
Bruk flere fagbegreper. Vis flere mulige perspektiver og forståelser. Du har god oversikt over temaet og argumenterer godt for bruk av metode.

Utdrag

Vi lever i et land som i flere år har blitt kåret til verdens beste land å bo i, og som ofte får skryt fra internasjonalt hold. Men det finnes også eksempler som tyder på at selv Norge, som jeg vil påstå blir sett på som en inspirasjonskilde, har store problemer som ikke burde finnes i et land som er såpass kjent for dets moraler og verdier. Og slike negative handlinger kan ha store konsekvenser for den neste generasjonen og fremtiden. Jeg vil derfor i denne oppgaven drøfte hvordan brudd på menneskerettigheter kan påvirke barn og unges oppvekstmiljø deriblant tilfredstillelsen av sentrale behov barn og unge har.

Når jeg i denne oppgaven skal drøfte problemstillingen, vil jeg ta utgangspunkt i teoriene til Abraham Maslow, behovspyramiden og Erik Homburger Eriksson, ”åtte aldre”. For å kunne besvare problemstillingen vil jeg først forklare de forskjellige typene menneskerettigheter som finnes og så forklare teoriene til Maslow og Eriksson. Videre vil jeg drøfte flere eksempler på brudd på menneskerettigheter som kan påvirke barnets oppvekstmiljø ved å ta i bruk de nevnte teoriene og relevante kilder.

For å kunne gjenkjenne menneskerettighetsbrudd hos barn og dets effekt på barnets oppvekst er det mulig å ta utgangspunkt i teorien til Abraham Maslow om behovspyramiden og Erik Homburger Erikssons teori om personlighetsutvikling, ” åtte aldre”. Maslows behovspyramide forklarer individets atferd og motivasjon gjennom grunnleggende behov. Maslow påstår at disse behovene må bli oppfylt nedenifra, fordi han påstår at de grunnleggende behovene må bli oppfylt før behovet for f.eks. annerkjennelse skal bli oppfylt. Erikssons teori omhandler personlighetsutvikling og åtte forskjellige aldre. Og da mer spesifikt hvordan mennesket utvikler seg på grunnlag av hvordan det håndterer de krisene og mulighetene som oppstår i de åtte aldrene. For å oppsummere fokuserer Maslow på å studere handlingen og utviklingen til mennesket i henhold til ønsket om å tilfredsstille behovene, mens Erikssons er mer opptatt av å se menneskets utvikling ut fra hvordan vi håndterer kriser.

FNs menneskerettighetserklæring ble vedtatt i 1948 som respons på 2. Verdenskrig og krigshandlingene som foregikk under krigen, og er grunnleggende verdier og prosesser som staten plikter seg til å opprettholde. De ble ratifisert av Norge i 1950 og trådde i kraft i 1953, og i 1972 ble FN-konvensjonen om sivile og politiske menneskerettigheter ratifisert som blant annet betydde at det måtte være en tredeling av statsmakten, inspirert av Montesquieu og maktfordelingsprinsippet, og at domstolene skulle være frie og uavhengige av staten og kun dømme på grunnlag av lov. Menneskerettighetene er delt inn i tre forskjellige deler, 1., 2. –og 3. generasjons menneskerettigheter, og bruker også teorien til Isaiah Berlin angående positiv og negativ frihet... Kjøp tilgang for å lese mer

Brudd på menneskerettigheter og barn og unges oppvekstmiljø

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.