Behavioristiske og kognitive læringsteorier

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Psykologi 1
  • 5
  • 5
  • 2112
  • PDF

Behavioristiske og kognitive læringsteorier

Dette er en oppgave i Psykologi 1 vedrørende behavioristiske og kognitive læringsteorier. I forbindelse med de behavioristiske læringsteoriene diskuteres begreper som klassisk og operant betinging, og i tillegg knyttes disse til ulike forsøk og virkeligheten. Dessuten drøftes og sammenlignes Piagets og Vygotskijs læringsteorier. Også disse forbindes videre til virkeligheten og hvordan de fungerer i praksis.

Lærers kommentar

Fin gjennomgang av behaviorismen - gå gjerne enda mer inn på begrepene stimulus og respons. Flott drøfting også om kognitive perspektiver - men du kunne gjerne sagt litt om fasetenkingen til Piaget siden det er så sentralt i hans teorier. Ta gjerne med ulike syn på hva intelligens er.

Utdrag

Innledning:
I denne oppgaven vil jeg diskutere behavioristiske læringsteorier, samt kognitive læringsteorier. Jeg vil diskutere begrep som klassisk og operant betinging, knytte disse til ulike forsøk, og drøfte hvordan disse læringsteoriene kan knyttes til virkeligheten. Jeg vil også diskutere og sammenligne Piagets –og Vygotskijs læringsteorier. På samme måte som med de behavioristiske læringsteoriene, vil jeg her se hvordan vi kan knytte disse teoriene til virkeligheten, og hvordan de fungerer i praksis.

...

Hva er læring:
Innenfor psykologien defineres begrepet ”læring” som varig endring i atferd på grunnlag av opplevelser og erfaringer. Når vi lærer, tilegner vi oss nye kunnskaper gjennom kognitive, fysiske og sosiale erfaringer. Om du ikke rekker bussen en gang, vil du for eksempel lære at det er lurere å komme til busstoppet tidligere neste gang. Erfaringen sier deg noe, og du lærer av den. Neste gang går du tidligere hjemmefra. (Svendsen & Larsen, 2016 ,s184)

...

Behavioristiske læringsteorier:
Innenfor behaviorismen ses ytre motivasjon på som den hovedsakelige drivkraften for læring. Ifølge dette perspektivet er straff og belønning viktige faktorer for læring. John B. Watson mente en kunne forutse et menneskets reaksjon, om en visste hvilken stimulus det ble utsatt for. Denne teorien er veldig sentral innenfor behavioristiske læringsteorier. Behaviorismen deler læring inn i operant og klassisk betinging, som er to svært anerkjente læringsteorier. (Svendsen & Larsen, 2016 ,s184)
Hvordan fungerer disse teoriene?

Klassisk betinging:
Klassisk betinging er en teori den russiske fysiologen Ivan Petrovitsj Pavlov kom opp med. Hans forsøk, Pavlovs hunder, tok for seg hunder og deres reaksjoner ut ifra ulike stimulus.

...

Kognitive læringsteorier.:
Kognitiv psykologi og kognitive læringsteori vokste fram som en kritikk av det behavioristiske perspektivet. De valgte å i større grad legge vekt på menneskets intellektuelle funksjoner. (Svendsen & Larsen, 2016 ,s193) Viktige skikkelser innenfor den kognitive psykologien, som Wolfgang Kohler, var kritiske til behaviorismen. Han mente at mennesket hadde en uvurderlig egenskap, nemlig egenskapen å oppfatte informasjonen vi tilegner oss, for så å bearbeide den. (Svendsen & Larsen, 2016 ,s194) I istedenfor at vi reagerer uvitende på stimuli, mente han at vi mennesker evner å oppfatte stimuli, og deretter tilpasse og bestemme vår reaksjon. Slik tankegang er veldig vanlig innenfor kognitiv psykologi. To av de mest omfattende læringsteoriene innenfor den kognitive psykologien er teoriene til Jean Piaget og Lev Vygotskij. Hva omhandler disse teoriene, og hva skiller de fra hverandre?

Piagets kognitive læringsteori:
Jean Piaget er en svært anerkjent mann innenfor psykologien, og står for flere viktige teorier, som har stor betydning for synet på blant annet læring den dag i dag. Han tilhørte det kognitive perspektivet, og står for deler av teorien om kognitive skjemaer. I hans læringsteori er akkurat det sentralt... Kjøp tilgang for å lese mer

Behavioristiske og kognitive læringsteorier

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.