Arbeid og samfunnsdeltakelse | Sosialkunnskap | Eksamen høst 2013

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosialkunnskap
 • 6
 • 8
 • 3171
 • PDF

Eksamensoppgave: Arbeid og samfunnsdeltakelse | Sosialkunnskap | Eksamen høst 2013

Dette er Studienetts egen besvarelse på eksamen i Sosialkunnskap høsten 2013. Her får du utmerket hjelp når du skal i gang med dine eksamensforberedelser, eller hvis du trenger hjelp til en lekse, innlevering eller prøve. Temaet for eksamensbesvarelsen er arbeid og samfunnsdeltakelse.

I oppgave 1 beskriver vi hvordan et forskningsopplegg som tar utgangspunkt i en problemstilling om samfunnsdeltakelse hos mennesker med funksjonshemninger kunne sett ut.
Oppgave 2 dreier seg om arbeid som kilde til velferd. Her ser vi nærmere på ulike tiltak som staten kan iverksette for å flere folk ut i arbeid, og da særlig utsatte grupper.

Innhold

Oppgave 1: Formuler en problemstilling om samfunnsdeltakelse hos mennesker med funksjonshemninger. Beskriv kort et opplegg til en samfunnsvitenskapelig undersøkelse som kan gi svar på problemstillingen. Begrunn metodevalget.

Oppgave 2: Artikkel 22 i FNs menneskerettighetserklæring slår fast at: «Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser.»
Arbeid er en kilde til blant annet økonomisk trygghet, sosialt fellesskap og selvrealisering. Noen grupper i befolkningen faller utenfor arbeidslivet. Du skal drøfte hvordan det norske samfunnet kan sikre velferden til de som faller utenfor arbeidslivet.

Utdrag

Å skissere en undersøkelse som skal besvare en samfunnsvitenskapelig problemstilling trenger å følge visse retningslinjer for god forskning. Denne oppgaven skal med utgangspunkt i en problemstilling om samfunnsdeltakelse hos mennesker med funksjonshemninger prøve å beskrive hvordan et forskningsopplegg kunne sett ut. Å følge de retningslinjene inkluderer å være oppmerksom på fordeler og ulemper med de forskningsmetodiske valgene en har tatt og andre ting en forsker er nødt til å ta hensyn til før, under og etter undersøkelsen.

Å formulere en problemstilling om samfunnsdeltakelse hos mennesker med funksjonshemninger kan angripes på flere måter. Opplegget for den samfunnsvitenskapelige undersøkelsen jeg kort skal skissere fokuserer på de menneskene med funksjonshemninger, deres opplevelse av det å delta i samfunnet og hvilke muligheter de selv føler de har til å være en samfunnsdeltaker. Problemstillingen for forskningsopplegget går derfor som følgende...
---
Artikkel 22 i FNs menneskerettighetserklæring er den første av flere velferdsrettigheter som er inkludert i konvensjonen. Ifølge artikkel 22 skal økonomiske, sosiale og kulturelle goder sikres gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid. Arbeid er en kilde til en slik velferd ved at det gir økonomisk trygghet, et sosialt fellesskap og en grad av selvrealisering. Dessverre er det noen grupper som faller utenfor arbeidslivet, og for at flest mulig skal være i arbeid forutsettes et høyt offentlig aktivitetsnivå. Velferdsstaten er derfor et viktig virkemiddel for å ivareta disse rettighetene som er vedtatt i artikkel 22.

Å stå utenfor arbeidslivet kan være belastende i seg selv, og et vedvarende utenforskap kan påvirke den psykiske helsen og ha andre negative effekter til den det gjelder. Denne oppgaven skal derfor argumentere for at for å sikre velferden til de som faller utenfor arbeidslivet, må arbeidslivet tilpasses slik at de som står utenfor får en vei inn. Utover å sikre at det eksisterer gode velferdstilbud slik at de som står utenfor er sikret et verdig liv, vil det være nærliggende å anta at en ikke bare burde akseptere situasjonen som den er - at mennesker er en del av et utenforskap. Å sikre økonomisk trygghet til mennesker uten arbeid kan staten stå for gjennom velferdsordninger, men å sikre at de opplever et sosialt fellesskap og selvrealisering er vanskeligere i utenforskapet. Oppgaven skal derfor ta utgangspunkt i de gruppene som... Kjøp tilgang for å lese mer

Arbeid og samfunnsdeltakelse | Sosialkunnskap | Eksamen høst 2013

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 25.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  her fant jeg mye hjelp til eksamensforberedelsene, både når det gjelder innhold og form!
 • 07.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Stor hjelp når man vil vite av et tema som man kan komme opp i
 • 24.03.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  rgpjdfbnsv sdglsjdgsgspdg
 • 01.03.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra, hjalp mye til eksamen