Alkalinitet i vann | Rapport i Kjemi 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kjemi 2
  • 6
  • 6
  • 1736
  • PDF

Alkalinitet i vann | Rapport i Kjemi 2

Dette er Studienetts eksempel på en kjemirapport om Alkalinitet i vann, i faget Kjemi 2.

Hensikten med forsøket var å sammenligne alkaliniteten i forskjellige vannprøver ved hjelp av syre-base-titrering. Rapporten er et godt eksempel på hvordan man kan skrive en bra strukturert forsøksrapport i kjemi, og hvilke avsnitt som forventes at man har med i rapporten. I tillegg inneholder rapporten et utdypende teoriavsnitt som bl.a. forklarer om bufferløsninger, alkalinitet i vann og hvorfor hardt vann har høy alkalinitet.

Rapporten er skrevet av Studienetts egen fagdirektør i kjemi.

Rapporten tar utgangspunkt i forsøk "2.2 Alkalinitet i vann", fra boken Kjemien Stemmer 2 Studiebok (2013), og en link til forsøket kan finnes her. I rapporten kan du finne svar på spørsmålene som stilles i boka.

Innhold

Hensikt
Bakgrunnsteori
Hypotese
Utstyr
Metode
Resultater
Diskusjon og feilkilder
Konklusjon
Referanseliste

Utdrag

Når vi snakker om buffersystemer i vann, er vi særlig interesserte i vannets alkalinitet som beskriver evnen til å beskytte seg mot syre og motstå forsuring. Alkaliniteten beskriver dermed vannets innhold av negative ioner med basiske egenskaper, og som nevnt i teksten ovenfor er HCO3- de aller viktigste negative ionene. Vannets alkalinitet er med andre ord vannets evne til å nøytralisere syre (H+), og kan defineres som stoffmengden (antall mol) sterk syre som må tilsettes 1 liter vann for at pH skal falle til 4,5. Denne pH-verdien er definert ut fra det faktum at bufferområdet er pH = pKa ± 1, hvor pKa bestemmes ut fra de forskjellige ioner i vannet med baseegenskaper, hvor karbonatsystemet er den viktigste komponenten.

Som nevnt ovenfor så er kalkinnholdet avgjørende for vannets alkalinitet. Saltvann (havvann) ligger i kalkrike områder, hvilket øker alkaliniteten gjennom en større konsentrasjon av bl.a. HCO3-. Havvannet blir dermed ikke lett forsuret gjennom forskjellige syrekomponenter. I motsetning så ligger ferskvannet i innsjøer og elver oftest i kalkfattige områder, hvilket gjør at vannet lettere blir påvirket av forskjellige syrekomponenter, som f.eks... Kjøp tilgang for å lese mer

Alkalinitet i vann | Rapport i Kjemi 2

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.