Akershus | Kriminalitet, politikk, næring og globale utfordringer

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Samfunnsfag
  • 6
  • 15
  • 4020
  • PDF

Akershus | Kriminalitet, politikk, næring og globale utfordringer

Her har du en årsoppgave i Samfunnsfag. Eleven fikk utdelt et fylke, nemlig Akershus. Oppgaven som ble gitt gikk videre ut på å drøfte kriminalitet, det politiske systemet, næringen og de store bedriftene i fylket. I oppgaven ses det blant annet på hvorfor det er forskjeller mellom Akershus og Oslo og det nasjonale gjennomsnittet, i forbindelse med kriminalitet, og på hvilken måte Akershus er demokratisk.

Utdrag

Kriminalitet i Akershus.

Akershus sin Domstol består av to lagmannsretter. Eidsivatinget som dekker kommunene i øvre Romerriket og nedre Romerriket, og Borgarting som dekker de sørlige delene av Akershus. Disse tingrettene dekker også andre fylker.

...


Hvorfor er det forskjeller mellom Akershus og Oslo og det nasjonale gjennomsnittet, innenfor kriminalitet?

Så vidt over 50%1 av lovbruddene i Norge ble oppklart i 2012. I denne delartikkelen skal det drøftes om de kriminelle lovbruddene som har hatt størst økning nasjonalt, og om lovbruddstypene som har sunket. Det skal så sammenlignes med tall fra Akershus, og årsakene til forskjellene skal drøftes, men først skal det gjøres rede for kriminalitet i Norge. Det har seg slikt at forbrytelsesantallet i Norge var på 69%1 mens forselsene var på 31% i 2012, noe som tilsvarer en forminskning med -0,7% og -1,3%1 ut i fra statistikker fra 2011. Tyverier og vinningslovbrudd er kategoriene innenfor kriminalitet som har økt mest. For eksempel har simple tyverier på kafe og restauranter økt med 22%1 siden året før, 2011. Grove tyveri på offentlige plasser økte mest med 24%1. I motsetning til de nevnte lovbruddene har Narkotikalovbrudd sunket med 0,4%1. I følge SSB er unge mellom 18-20 år overrepresentert bland de siktede. Flere utalandske statsborgere er også siktet for vinnings og trafikklovbrudd, og antall siktede med utenlandsk statsborgerskap har økt med 6,5%1

I helhet har Narkotikalovbrudd sunket med 0,4% i følge tall fra SSB (20112 og 20123), men det er ikke tilfellet i Akershus. Akershus har hatt en økning på 6 % i følge tall fra SSB (20112 til 20123).

...

Hvordan fungerer Demokrati i Akershus ?
Akershus er et av de to fylkene med flest mandater i Norge. I denne delartikkelen skal det drøftes om på hvilken måte Akershus er demokratisk. Det skal også gjøres rede for antall mandater og innbyggertall, og dermed drøftes på hvilken måte det har en sammenheng. Et annet viktig element er viktige saker i Akershus, og hvordan de er knyttet opp til de forskjellige politiske partiene. Som sagt har Akershus flere mandater en de fleste fylkene i Norge, betyr det at Akershus er godt representert i Stortinget?

Det er en relativ underrepresentasjon av Akershus i stortinget. I Akershus er det 17 mandater ut delt på 573326 innbyggere, noe som utgjør 1 mandat per 33725 innbyggere (2013)6. Tallet er sammenlignbar med Oslo som har 1 mandat per 32840 innbyggere(2013)7. Akershus er likevel under landsgjennomsnittet som er 1 mandat per 29889 innbyggere. Dersom man sammenligner Akershus med Finnmark som har 1 mandat per 14906 innbyggere(2013)8, får man en klar forskjell og Akershus virker spesielt underrepresenterte Stortinget. Antall representanter i hvert fylke varierer ut i fra innbyggertall, samtidig som at det skal være et minimum antall mandater per fylke.

...

Næring i Akershus
Akershus ligger under det nasjonale gjennomsnittet når det gjelder arbeidsledighet, noe som er positivt, ettersom arbeidsledighet kan føre til diverse økonomiske kriser. I denne delartikkelen skal det drøftes om de viktigste næringene i fylket, samt finne ut av grunner som forklaringer for hvorfor næringen er som den er. Det skal også drøftes om arbeidsledighet, og et annet viktig element er å finne ut forskjellene mellom kjønn, i sammenheng med sysselsetting og arbeidsledighet. Det siste viktige elementet er Infrastruktur og kundegrunnlaget i fylker.

Den regionale næring er den største næringen i Akershus (2012)10, med 37% av alle arbeidsplassene som ligger i denne næringen. Næringen omfatter engros virksomhet, bygg og anlegg, forretningsmessig tjenesteyting og transport. Besøksnæringen i Akershus utgjorde 15% (2012)10, noe som er litt høyere enn den nasjonale andelen. Næringen har vokst med 29% (2000-2012)10 . Årsaken til at næringen har vokst så mye, kan ha en sammenheng med at handel bransjen er Akershus sin største bransje med 50858 arbeidsplasser (2012)10, og har størst sysselsetting-andel. Strømmen Storsenter, Sandvika Storsenter, Telenor Arena og Tusenfryd er noen eksempler på plasser som skaper sysselsetting og tjener på besøk.

...

Bedrifter og samarbeid

I dette delkapittelet skal det er de globale utfordringene i Akershus som er i hovedfokus. Det vil si Bedrifter i Akershus, med fokus på noen av de største. Det skal også sammenlignes, og konkluderes om diverse grunner for samarbeid og nedlegging. Det vil I hovedsak gis en oversikt over utsatte bedrifter, og bedrifter i vekst og de multinasjonale bedriftene som ligger i Akershus.

Norge avtaler for det meste med Sverige, Danmark og litt mindre oftere med Island og Finland. Det er fordi disse er de skandinaviske landene. (Med unntak av Island og Finland). En logisk forklaring er at landene er naboland, noe som vil si at det i Norges situasjon er et tettere forhold... Kjøp tilgang for å lese mer

Akershus | Kriminalitet, politikk, næring og globale utfordringer

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.