ABR Regnskap - organisasjonsutvikling og innovasjon

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

ABR Regnskap - organisasjonsutvikling og innovasjon

Dette er en tentamensbesvarelse i Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 vedrørende innovasjon og bedriftsutvikling i forbindelse med bedriften ABR Regnskap. Besvarelsen tar blant annet stilling til ansettelsen av nye medarbeidere og drøfter hvordan dette påvirker organisasjonen. I tillegg gjennomføres en gap-analyse for bedriften, og dessuten drøftes det om endringen kan ses på som en innovasjon.

Utdrag

Oppgave 1

Ta stilling til ansettelsen av nye medarbeidere og drøft hvordan dette påvirker organisasjonen

En eventuell organisasjonsutvikling for ABR Regnskap kan vi drøfte ut ifra at den rivende utviklingen i regnskapsbransjen som har ført til at Gry Arvenes i ABR regnskap er nødt til å videre utvikle bedriften. En organisasjon er et middel for å nå et mål. For å nå de målene bedriten har satt seg må den være i stand til å tilpasse seg forandringer i omgivelsene. Alle de tiltak som nå settes i gang for å gjøre organisasjonen bedre kalles for organisasjonsutvikling. Organisasjonsutvikling vil føre til store endringer i en bedrift som fører til at organisasjonsstrukturen endrer seg for eksempel.

I oppgaven så står det at ABR regnskap har nylig gjennomgått store endringer i hvordan de driver organisasjonen og bedriften ønsker nå å satse videre på andre tiltak som bedriften har fått mye oppmerksomhet på som rådgivningstjenestene. De tre siste årene har bedriften vokst og bedriftseier Gry Arvenes tror de er nødt til å ansette flere medarbeidere for å styrke rådgivningstjenestene deres. Bedriften ønsker også at deres nye medarbeidere skal ha en høy kompetanse innen deres felt og satsingsområdene er skatterådgivning, etablererkurs og HR/personaladministrasjon.

ABR – regnskap skal videre utvikle bedriften som kan være på grunn av interne og eksterne faktorer. For å forklare hva bedriftsutvikling handler om kan vi bruke modellen leavits diamant for å se sammenhengen mellom elementene mål, struktur, teknologi og mennesker. Disse fire elementene henger sammen og påvirker hverandre gjensidig. Man ser også i modellen at en bedrift er avhengig av omgivelsene.

Mål er noe en bedrift skal strekke seg etter for å oppnå en ønsket tilstand i framtida. I dette tilfellet så står det ikke konkret hva som er bedriftens overordnet mål, men noe hver og en bedrift ønsker er jo å skape trygghet og vekst gjennom lønnsomhet. Bedriftens mål kan påvirke bedriften ved at først og fremst får eierne en rimelig avkasting av innskutt kapital. For det andre kan dette medføre konkurranse dyktig lønn og godt arbeidsmiljø for de ansatte og skape tryggere arbeidsplasser og et godt ytre miljø.

...

Oppgave 2

Gjennomfør en Gab- analyse for ABR Regnskap. Hvordan kan de lukke gapet?

Kompetansekartlegging gir en oversikt over hva en person faktisk jobber mer, har lært og kan utrette. Denne kartelegiggen av kompetansen kan gi et godt bilde over hva en arbeidstaker kan og ikke kan. I dette tilfellet er det også utrolig viktig for oss å kartlegge hvilken kompetanser de ansatte på ABR – regnskap har med tanke på at det er veldig viktig i og med at denne bedriften er under en bedriftsutvikling og ønsker å satse på en ny teknologi. Det er også veldig viktig for denne bedriften å skaffe seg oversikt over den kompetansen bedriften har i dag og sammenholde den med den kompetansen bedriften trenger for å nå sine mål. Vi kan bruke gapanalyse som da gir oss svar på hvor bedriften står i dag og hva den trenger for framtida. Hvis det ikke er samsvar imellom disse nivåene får vi et gap i kompetansen og dette gir bedriftens personalledelse signal om en eventuell rekruttering og opplæring.

Slik som du ser i denne gapanalysen så er det et ganske stort gap imellom hvor bedriften er nå og hvor bedriften ønsker å være senere i tid. Som du ser så er det endringer i bedriftens mål, struktur, teknologi, virksomhet og omgivelsene som utløser behovet for kompetanse utvikling i denne bedriften. Denne bedriften har nå lite kunnskap innen ny teknologi, de er svært lite oppdaterte og ikke minst så har de svært få ansatte.

...

Oppgave 3

Drøft om endringen kan ses på som en innovasjon

Innovasjon vil si å fornye eller å lage noe nytt. I dag brukes begrepet om nyvinning, nyhet, ny- skapning, fornyelse og forandring. Innovasjonsbegrepet kan også̊ være knyttet til personer, organisasjoner og entreprenørskap.

Det å være innovativ betyr å utvise kreativitet og skaperevne samtidig at aktivitetene skal inneholde et generelt nyhetselement. Bedrifter kan omfatte innovasjon som :

- Fornyelse av et produkt
- Nye produksjonsmetoder
- Nye virkemidler i markedsføringen
- Nye måter å distribuere produktene på
- Nye måter å organisere driften og ledelsen.

En innovasjon kan også ta ulike former. Noen ganger framstår innovasjonen som en helt ny og avansert teknologi mens i andre tilfeller er det bruk av en kjent teknologi som fører til innovasjon. Ut i fra dette er det vanlig å skille to former for innovasjon.

...

Oppgave 4

Kom med flere argumenter for Geir Finholdt sitt synspunkt.

Deleier Geir Finholdt er skeptisk til den nye satsingen og den kostbare kapitalen bedriften må investere i denne utviklingen. En bedrift som er i en utviklingsfase har behov for kapital som kan finansiere investeringer og gi tilgang på driftskapital. Denne prosessen er stor og med den grunn så burde man studere de økonomiske konsekvensene som slike valg kan få på lang sikt... Kjøp tilgang for å lese mer

ABR Regnskap - organisasjonsutvikling og innovasjon

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.