Termofysikk. Notater til prøve

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Fysikk 1
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 3
 • Word2007

Sammendrag: Termofysikk. Notater til prøve

Notater til kapittelet termofysikk i fysikk 1. Inneholder formler og tekst som er gode å bruke på prøve.

Utdrag

Sammendrag
Molekylbevegelser: stoff i alle aggregattilstander – fast stoff, flytende stoff og stoff i gassform- består av atomer og molekyler i stadige bevegelser.
Temperatur: Temperatur i et legeme er et mål for den gjennomsnittlige kinetiske energien til atomene/molekylene i legemet.
Absolutt temperatur: Absolutt temperatur har bare positive verdier. Nullpunket, 0 K, ligger på 273,15 °C, som er det absolutte nullpunk. Sammenhengen mellom termodynamisk eller absolutt temperatur T og celsiustemperaturen t er T = 237 K + t.
Indre energi: indre energi er kinetisk og potensiell energi til molekylene og atomene i et legeme. For indre energi bruker vi også navn som varmeenergi, termisk energi og kjemisk energi.
Varme: Varme er energi som blir overført fra ett legeme til et annet pågrunn av temperaturforskjell.
Termofysikken 1. lov: Termofysikkens 1. lov sier at endringen i den indre energien, ΔU, i et system er lik summen av varme, Q, inn til systemet og arbeid, W, på systemet. ΔU = Q + W
Arbeid ved volumendring: Hvis en gass utvider seg, gjør den et arbeid på omgivelsene. Når gassen blir presset sammen, gjør omgivelsene et arbeid på gassen.
Varmeisolert prosess: En varmeisolert prosess er en prosess uten varmeutveksling med omgivelsene. Da er Q = 0, og ΔU = W. Et annet navn på varmeisolert prosess er adiabatisk prosess.
Energiloven: Energiloven sier at energi ikke kan bli skapt av ingenting, og at energi heller ikke kan forsvinne. Den kan bare skifte form.
Termofysikkens 2. lov: loven sier at varme ikke av seg selv kan gå fra et legeme med lav temperatur til et legeme med høyere temperatur.
Energikvalitet: Termofysikkens 2. lov kan også formuleres slik: Den samlede energikvaliteten minker i alle prosesser.
Varmestråling = temperaturstråling: Varmestråling, også kalt temperaturstråling, er elektromagnetiske bølger som sendes ut far alle legemer. Utstrålingen er avhengig av temperaturen.
Utstrålingstetthet: Utstrålingstetthet M er den utstrålte effekten for et legeme per overflateareal.
Stefan-Boltzman lov: Fra et legeme med temperaturen T er den totale energi utstrålingen proposjonal med 4. potens av temperaturen. Utstrålingstettheten M er gitt ved Stefan-Boltzman lov M = σT4
Utstrålt effekt: Den samlede effekten et legeme utstråler, kalles effekt, L. For et legeme med utstrålingstettheten M og overflaten A er den utstrålte effekten L =AM.
Innstrålingstetthet: Innstrålingstetthet E er den innstrålte effekten et legeme mottar per overflateareal. På tilsvarende måte som for utstrålingstetthet beregnes innstrålt effekt som produktet av innstrålingstettheten og overflatearealet som mottar strålingen.
Wiens forskyvningslov: Et legeme med temperaturen T har maksimal utstrålt effekt per bølgelengde ved bølgelengden λtopp, der λtopp er gitt ved Wiens forskyvningslov. λtopp = a/( T)
Planckkurven: En kurve som viser hvordan strålingstettheten for et svart legeme ved en bestemt temperatur avhenger av bølgelengden, kaller vi en planckkurve... Kjøp tilgang for å lese mer

Termofysikk. Notater til prøve

[8]
Brukernes anmeldelser
 • 07.12.2010
  Skrevet av Elev på Vg2
  Greit sammendrag. Litt uoversiktlig men faglig innhold var bra. Et par skrivefeil (f. eks. feil rekkefølge på et tresifret tall). Opplasteren burde ha skrevet til hvilken bok dette notatarket tilhører.
 • 10.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Oversiktelige og forståelige notater. Gode til basic i termofysikk, og lette å huske
 • 27.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig uoversiktlig men ellers bra innhold
 • 25.11.2014
  asdfapksdfpaskdpfkasdf