Sammendrag kap. 3, 5-9 | Psykologi 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Psykologi 1
 • Ingen karakter gitt
 • 21
 • 6397
 • PDF

Sammendrag kap. 3, 5-9 | Psykologi 1

Inneholder besvarte spørsmål til kapittel 3, 5, 6, 7, 8 og 9. Spørsmålene og svarene er fra cappelen damm psykologi 1 boka.
Teksten fungerer godt som et sammendrag over alle kapitlene, og gir deg en god gjennomgang av store deler av pensum.

Innhold

Notater og spørsmål psykologi 1
Kapittel 3

1. Korleis vil du forklare sosialiseringsomgrepet?
Sosialisering er ein livslang prosess der me skaffar oss kunnskap som gjer at vi kan fungere i samfunnet.
2. Kva meiner me med primærsosialisering og sekundærsosialisering?
Primærsosialisering er i hovudsak den påvirkningen som skjer inni familien. Sekundærsosialiering er det som skjer i miljøa rundt deg, skule, idrettslag, sangkor.
3. Kva er dei viktigaste miljøfaktorane i oppvekstmiljøet? Korleis påverkar dei utviklinga hos deg og dine jamnaldrande? Samalikn også med eit anna oppvekstmiljø.
4. Fleire seier at primærsosialiseringa er annleis no enn før. Kan du finne argument som kan underbygge dette?
5. Sosialiseringa skal gå føre seg i tråd med den kulturen du veks opp i, og no er det mange skular og barnehagar fleirkulturelle. Kva verknad trur du dette kan ha for sosialiseringa?

6. Kva meinar me med utviklingsøkologi?
Studiet av og læra om korleis mennesket veks, utviklar seg og blir sosialisert i eit dynamisk samspel med omgivnadane.
7. Gjer kort greie for dei fire systema i modellen til Bronfenbrenner.
Mikrosystem- dei nærmiljøa (arenaene) barn og unge ferdast i.
Døme: heime, barnehage, ungdomsklubb
Mesosystem- band og samspel som er mellom dei ulike arenaene barn og unge ferdast i.
Døme: Mellom heim og barnehage, mellom heim og skule.
Eksosystem- andre arenaer og situsjonar der barn og unge sjeldan er tilstades, men der det skjer ting som er viktige for livet og utviklinga deira.
Døme: arbeidsplassen til foreldra, der det skjer påverknadar på foreldra som både direkte og indirekte kan verke på barna deira.
Makrosystem- innhaldet i og samanhengen mellom ulike kulturar og subkulturar i samfunnet når det gjeld tradisjonar, verdiar, livssyn, politikk og ideologiar og den verknaden desse har på utviklinga til barn og unge.
Døme: sentrale politikarar lovar at alle barn skal få tilbod om kulturskole, men løyvar ikkje nok pengar til at kommunane kan skå seg i stand til å gi dette tilbodet.

Utdrag

3. Kva er etter psykodynamiske teoriar sentralt for utviklinga av personlegdommen?
Psykodynamisk teori forklarar personlegdommen ut frå krefter (psykisk energi) som individet har, og som påverkar åtferda. Oppbygginga av desse kreftene og behova er det som representerer personlegdommen til den enkelte... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag kap. 3, 5-9 | Psykologi 1

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 22.01.2014
  Veldig god hjelp til lekser og prøver! anbefales
 • 29.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Til svært god hjelp!!
 • 11.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig greit, men korte svar på spørsmålene.