Individ, kultur og samfunn | Notater kapittel 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Sosiologi og sosialantropologi
  • Ingen karakter gitt
  • 6
  • 2149
  • Word2007

Sammendrag: Individ, kultur og samfunn | Notater kapittel 1

Notater og ordbeskrivelser til sosiologiprøve i kapittel 1: Individ og samfunn fra læreboken "Individ, kultur og samfunn" i faget sosiologi og sosialantropologi.

Notatene inneholder blant annet informasjon om sosialiseringsprosessen til barn, kjønsroller og rollekonflikter samt sosial adferd.

Innhold

Hva er et samfunn?
Sosialiseringsprosessen
Hva er sosialisering?
Ulike former for sosialisering
Personlig og utpersonlig sosialisering
Formell og uformell sosialisering
Endrede sosialiseringsbetingelser
Sanksjoner
Formelle og uformelle sanksjoner
Sosiale roller
Tildelte og ervervede roller
Rollekonflikt
Kjønnsroller
Sosialiseringsaktører:
Familen
Endringer I familien
Dagens familie
Hvorfor skjer endringen?
Barnehagen som grunnmur?
Skolemaraton
Venner
Nærmiljø og organisasjoner
Religion
Sosial adferd
Sosialt system
Hvem har makt
Elevmedvirkning

Utdrag

HVA ER ET SAMFUNN?
samfunn: Samfunn er en samling individer som over tid lever i en form for fellesskap innenfor et nærmere geografisk område.
sosialt system: skole eller en bedrift. Lokalsamfunn. Kan være store og små.
Bæresøylene i et samfunn:
rekruttering, uten det stopper det opp.
sosialisering, blir kaos om individene ikke klare å samordne seg.
produksjon, holde hjulene i gang, hvis ikke blir det bare rot.
fordeling, goder og byrder
regulering, politi, domstol, adferd osv.

SOSIALISERINGSPROSESSEN
Forventninger: oppfatninger om hvordan vi bør oppføre oss, og om hvordan samhandling bør foregå
normer: forventinger som regelmessig opptrer i ulike sosiale situasjoner.
Verdier: hvilke normer som gjelder i et samfunn henger også sammen med hvilke verdier som gjelder. I det norske samfunn er vi opptatt av verdier som likestilling og demokrati.
Formelle normer: normer som er skrevet ned. Skolereglement, Norges lover, trafikkregler.
Uformelle normer: regner som ikke er skrevet med, men som er en selvfølge for oss.
Internaliserte normer: vi gjør normene til våre egne

HVA ER SOSIALISERING?
sosialiseringsprosessen: individet lærer seg normer, verdier, kunnskaper og ferdigheter som blir sett på som nødvendige for at det skal kunne leve i fellesskapet, og for at fellesskapet skal bestå.
sosialiseringsaktører: barn blir påvirket av foreldre og familie, deretter blir venner mer viktige. Tilpassning og selvstendiggjøring... Kjøp tilgang for å lese mer

Individ, kultur og samfunn | Notater kapittel 1

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.