Sammendrag i fysikk

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Fysikk 1
 • Ingen karakter gitt
 • 14
 • 2393
 • Word2003

Sammendrag i fysikk

Sammendrag i faget fysikk 1 som omhandler naturvitenskapelig metode og temaer som fart, akselerasjon, Newtons lover, temperatur og trykk og kinetisk energi.

Oppgaven er delt inn i oversiktlige avsnitt og kommer kort inn på hvert tema i innholdslisten.

Innhold

Naturvitenskapelig metode
Fart
Akselerasjon
Fritt fall
Modeller
Kraft
Tyngde
Newtons 1. lov
Newtons 2. lov
Newtons 3. lov
Arbeid
Effekt
Kinetisk energi
Potensiell energi
Mekanisk energi
Trykk
Temperatur
Varme
Termofysikkens første lov
Adiabatisk prosess:
Termofysikkens andre lov

Utdrag

Naturvitenskapelig metode er en tidkrevende prosess med mye innebygd skepsis. Vi tar utgangspunkt i antakelser om virkeligheten, såkalte hypoteser. En god hypotese er noe vi mener er sannsynlig, men som vi ennå ikke vet sikkert. Dessuten må en god hypotese kunne motbevises. Vi sier at den må være falsifiserbar.

Den naturvitenskapelige metoden blir derfor også kalt hypotesemetoden. Det er en systematisk måte å stille naturen spørsmål på. Vi spør ved å gjøre forsøk og observere hva som skjer. Så ser vi om naturens svar (observasjonene) stemmer med det vi venter oss ut fra hypotesen.

Et annet krav til vitenskapelighet er at de forsøkene vi gjør, skal være reproduserbare – det vil si at andre skal kunne gjenta forsøkene våre og etterprøve resultatene.
Fart

Når farten er konstant, er veigrafen en rett linje. Farten er da lik stigningstallet til den rette linja. Da, og bare da, kan vi finne farten ved hjelp av formelen . Fartsgrafen er vannrett og arealet under fartsgrafen tilsvarer veilengden.

Når farten ikke er konstant kan vi finne farten i et punkt ved å bestemme stigningstallet til tangenten til veigrafen i dette punktet. Vi kan også finne farten ved å derivere uttrykket for strekningen med hensyn på tiden, ... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag i fysikk

[30]
Brukernes anmeldelser
 • 21.11.2009
  Newtons Lover: Aristoteles: Fire elementer: jord, vann, luft og ild. Naturlig bevegelse er at ting søker sitt naturlige ant vil farten forandre seg.
 • 15.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Dette er egentlig bare hentet fra sammendraget bak hvert kapittel i fysikkboka. Altså er ikke dette noe mer til hjelp enn det boka er.
 • 24.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra skrevet takk ! eksamen om noen få timer... mheheheh
 • 29.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra sammendrag av de aktuelle kapitlene