Sammendrag Geografi Vg1

Se flere anmeldelser 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 (69 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg1

Fag

Geografi

Karakter

Ingen karakter gitt

Antall sider

15

Antall ord

5752

Filformat

Word2003

Sammendrag Geografi Vg1

Dokumentet inneholder stikkord som er delt inn til hvert kapittel/emne innenfor faget; geografi vg1 (kap.1 er ikke tatt med, siden dette er et innføringskapittel). Kapitlene er delt inn i hoveddeler, og deretter i emner. Dette gjør at stoffet er oversiktlig og enkelt å få kontroll over. Stikkordene bør brukes sammen med lærestoffet i geografi for å få størst mulig utbytte av dem. De er ment som et hjelpemiddel til å huske stoffet bedre og trekke frem det som er viktig. Stikkordene fungerer godt som forberedelse og hjelpemiddel til eksamen.

Stikkordene er utarbeidet fra læreboken "Geografi", Cappelen Damm, utg. 2009.

Lærers kommentar
Jeg tok geografi som privatist, og har derfor ingen kommentar fra lærer. Men jeg brukte stikkordene under eksamen i geografi, og snakket ut fra dem. Det var eksamen med 30 min forberedelse etter uttdelt oppgave, og da er det viktig å ha kontroll på alt stoffet før eksamen. Stikkordene er perfekt til bruk i en slik sammenheng. Sensor var fornøyd, og gav meg karakteren 6.

Elevens kommentar
Stikkordene noen mangler. Jeg har vurdert noe stoff som viktigere enn annet, og noen ting er dermed ikke tatt høyde for. I tillegg er ikke stoffet i seg selv en kilde til lærdom. Man bør derimot bruke de sammen med en lærebok i geografi vg1.

Innhold
Kap. 2: Indre krefter og de store landformene på jorda
Kap. 3. Ytre krefter og landformer
Kap. 4. Vær og klima
Kap. 5. Ressurser, næringsliv og bosetning i Norge
Kap. 6. Landskap og arealbruk
Kap. 7. Den globale befolkningssituasjonen
Kap. 8. Befolkningsutviklingen i Norge
Kap. 9. Levekår, utvikling og globalisering

Klikk her og nedlast nå en god hjelp for å få en god karakter.