Powerpoint om EU vg1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg1
  • Samfunnsfag
  • Ingen karakter gitt
  • 1
  • OpenOfficePræsentation

Powerpoint om EU vg1

Powerpoint om EU

problemstilling:
På hvilken måte vil Norge svekkes ved et fullt medlemskap av EU?

standpunkt vg1 samfunnsfag

Manus:

Jeg har valgt problemstillingen vil Norge svekkes med et fullt medlemskap av EU?

EU står for Den europeiske unionen og er en europeisk samarbeidsorganisasjon som ble grunnlagt i 1958 og består av 27 medlemsland. Vi kan i dag si at EU er bygd opp på tre søyler: Økonomisk samarbeid, utenrikspolitisk og sikkerhetspolitisk samarbeid og justis og politisamarbeid.

Det mest sentrale i det økonomiske samarbeidet er de fire frihetene. Det består av fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Dette vil si at hvis du er statsborger i et EU-land, skal du kunne ta arbeid hvor du vil, etablerer deg hvor du vil, og flytte penger hvor du vil innenfor EU-området.
EU har en felles pengepolitikk og sentralbank, ØMU. I 2002 fikk landene som er med i ØMU felles pengesedler og mynter, Euro og cent. EU har også en felles landbruks og fiskeripolitikk og miljøpolitikk. I 1960 ble EFTA opprettet som et alternativ til EU der blant annet Norge er med.
EFTA og EU har en avtale kalt EØS-avtalen som regulerer samhandel og andre økonomiske forhold mellom EU og EFTA landene.

Samarbeidet på dette området har vært litt vanskelig å utføre på grunn av historie mellom landene og forskjellige interesser. Det har blant annet vært uenighet om å støtte USA i Irak krigen. EU har fått en slags egen utenriksminister og sin egen militære styrke. Årsaken er først og fremst at de skal beskytte europeisk område, men kan også rykke inn i andre konflikter og kriger.

Justis og politisamarbeidet er det minst utviklede samarbeidet. Her skal EU samarbeide om kriminalitet og innvandrings og flyktningpolitikk. I 1985 lagde EU Schengen avtalen. Målet ved avtalen er å fjerne grensene mellom land som er medlem og heller styrke yttergrensene. Norge er med i denne avtalen.

Skal Norge bli medlem av EU?
Det norske folket har stemt nei for EU to ganger, en gang i 1972 og en i 1994. Begge gangene det ble stemt var det veldig jevnt. De største grunnene til at noen mener at Norge burde bli medlem av EU er for det første at Norge vil få mer innflytelse på avgjørelser bestemt av EU. Land i Europa har også mange felles utfordringer som kan løses fortere med et bedre samarbeid. Norge vil også tjene penger på et fullt medlemskap. EUs forsvars- og sikkerhetspolitikk styrker også sikkerheten og reduserer faren for væpnet konflikt og humanitære katastrofer.
Det vil også bli tollfri handel mellom medlemslandene og billigere varer som mat og alkohol.

Men flertallet av det norske folket vil fortsatt ikke bli medlem av EU. Grunner er at de vil ha et folkestyre og styre hverdagen sin på egen hånd. Hvis vi blir medlem av EU vil EU sine lover gå over grunnloven og alle andre norske lover. Det fører til at EU etter hvert blir til en superstat.
Hvis Norge blir medlem av EU får de råderett over mange ressurser som fiskeressursene til Norge. Grunnet internasjonal mangel på fisk, kommer det til å bli overfiske og ikke en bærekraftig forvaltning. Norge vil også tape mange hundre millioner kroner på grunn av EU på grunn av billigere gass. Medlemskap i EU vil føre til sterk nedtrapping av landbruket i Norge.
Siden EU ikke tar hensyn til at naturgrunnlaget for landbruk varierer sterkt mellom EU-landene, vil for mye landbruk svekke naturgrunnlaget, øke forurensingen, svekke dyrehelsen og øke smittepresset. Arbeidsledigheten vil også falle. Arbeidsledighet i EU har holdt seg mellom åtte og elleve prosent i snart tjue år, noe som skremmer de norske velgerne.
En annen stor grunn til at Norge ikke burde bli medlem av EU er at samarbeidet med både Kina og EU ikke kan fungere. Et medlemskap vil også føre til et svekket tollvesen som kommer til å føre til mer smugling av varer på grunn av mindre sjanse for å bli tatt.

Jeg mener at Norge vil bli svekket av et medlemskap med EU. Norge klarer seg fint på egen hånd og har ikke behov for en union. Norge er medlem av EFTA og EØS avtalen som allerede gir dem økonomisk samarbeid og fordeler. Jeg tror også at et medlemskap med EU kan skade ressursene ved at de utnytter dem for mye og at vi får mindre samarbeid med Kina.
Men jeg syntes det hadde vært bra med et tettere samarbeid og bedre oversikt over EU.

Powerpoint om EU vg1

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.