Organisering av norsk idrett | Sammendrag

Se flere anmeldelser 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 (21 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Idrettsfag Vg2

Fag

Idrett og samfunn 1-1

Karakter

5

Antall sider

4

Antall ord

880

Filformat

PDF

Organisering av norsk idrett | Sammendrag

Sammendrag om organisering av norsk idrett. Sammendraget fokuserer på å forklare hvordan idretten blir organisert på ulike nivåer og gjør rede for offentlige etater og politiske organisasjoner som er sentrale i idrettsarbeidet.

Innhold
- Å drive idrett vil si i stor grad si å organisere en virksomhet sammen med andre. Forklar denne påstanden.
- Hva menes når vi snakker om den tredje sektor?
- Hvilke deler samt hvilke endringer ser vi innenfor den tredje sektor?
- Beskriv NIFs oppbygging på lokalt nivå?
- Beskriv NIFs oppbygging på regionalt nivå?
- Beskriv NIFs oppbygging på sentralt nivå?
- Hva er forholdet mellom den organiserte idretten og det offentlige på lokalt, regionalt og sentralt nivå?

Utdrag
Med en organisasjon mener vi en større gruppe mennesker som er blitt enige om å arbeide etter bestemte lover og regler som et middel for og nå felles mål. Når vi snakker om organisert idrett tenker vi ofte på en eller flere personer som får ansvar for å planlegge anleggene og ta kontakt med det offentlige og andre parter for finansiering og bygging... [Les mer nå]