Notat til prøve kap 9, 7 og 6

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg1
 • Samfunnsfag
 • Ingen karakter gitt
 • 7
 • 3141
 • Word2003

Sammendrag: Notat til prøve kap 9, 7 og 6

Spørsmål og svar til prøve kap 9, 7 og 6

Kapittel 9 – Dei folkevalde
Kapittel 6 Demokrati –Styreform og levesett
Kapittel 7 Val, veljarar, dei valde

Fokus
samfunnsfag Forlag: Aschehoug


1. Kva er politikk?
2. Forklar kva eit gode og ein byrde er
3. Kva er ein parlamentarisk leiar?
4. Kva for oppgåver har Stortinget?
5. Kva er regjeringas oppgåver?
6. Kva regjeringstypar kan vi ha?
7. Kva er eit parlamentarisk system?
8. Kva er eit mistillitsforslag og eit kabinettsspørsmål?
9 Kven sit i regjeringa?
10 Kva oppgåver og kva myndigheit har Sametinget?
11. Kva ligg i begrepet lokalt sjølvstyre?
12. Kva omfattar den sentrale og den lokale statsforvaltinga?
13. Kva heiter dei øvste politiske organa i ein kommune. Kven er leiaren for dei?
14. Kva oppgåver har kommunen og fylkeskommunen? Kva består forskjellane i?


1) Kva tyder ordet demokrati?
2) Nemn ulike kriterium på kva demokrati inneheld
3)Kva er forskjellen på eit demokrati og eit diktatur?
4) Kva er indirekte demokrati?
5) Kva er direkte demokrati?
6) Kva vil det seie at Noreg er ein rettsstat?
Forklar kva begrepa folkesuverenitetsprinsippet og maktfordelingsprinsippet tyder
Folkeuniversitetsprinsippet
5) Kva utviklingstrekk kan svekke det norske demokratiet?


1. Kva folkevalde forsamlingar har vi i Noreg?
2. Kven kan stemme ved stortingsval og kommune- og fylkestingval i Noreg?
3. Kva er ein heimesitjar?
4. Kvifor vel nokre veljarar å ikkje bruke stemmeretta si?
5. Kva betyr å nominere?
6. Kva omsyn plar valkomiteen i eit parti å ta når dei nominerer til vallistene?
7. Kva grupper av befolkninga har høgast valdeltaking?
8. Kva moglegheiter har vi til å påverke kven som blir valt inn i eit kommunestyre- og på Stortinget?
9. Kva parti kallar vi sosialistiske, borgarlege og/eller mellomparti?
10. Korleis skil dei sosialistiske partia og dei ikkje-sosialistiske partia seg frå kvarandre når det gjeld synet på staten og offentleg styring?
11. Kva er hovudtankane i konservatismen, liberalismen og sosialismen?
Kapittel 8 Skaff deg innverknad
1. Korleis kan organisasjonane påverke politiske beslutningar?
2 Kva er lobbyverksemd?
Sjå spm 1.
Kva betyr sivil ulydnad?
4 Kva politisk rolle har massemedia?
Kva vil det seie at massemedia set saker på dagsorden?

Notat til prøve kap 9, 7 og 6

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 07.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Supre notater! Takk!