Notat til eksamen i sosiologi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Ingen karakter gitt
 • 7
 • 2390
 • PDF

Sammendrag: Notat til eksamen i sosiologi

Notat frå heile læreboka "Individ og samfunn," i faget sosiologi og sosialantropologi.

Innhold

1: Individ og samfunn
2: Kommunikasjon og massemedium
3: Avvik og kriminalitet
4: Produksjon og arbeid
5: Kulturforståing
6: Fordeling av gode
7: Sosial ulikskap - lagdeling og klassar
8: Metode

Utdrag

1: INDIVID OG SAMFUNN
1800-> : Auguste Comte: far til sosiologien
Eilert Sund: norsk
Mikroperspektiv: samhandling innanfor små einingar (familie, vennegjeng)
Makro: utdanningssystemet i Noreg
Beresøylene i eit samfunn, må vere til stades for at samfunnet skal kunne bestå: rekruttering, sosialisering, produksjon, fordeling, regulering av åtferd
Sigmund Freud: ”åtferdsmønstra er medfødde og ikkje noko ein lærer”
Behaviorismen: ”menneska er styrte utanfrå, ytre stimuli utløyser bestemte reaksjonar”
Humanistisk psykologi (Abraham Maslow): ”åtferda styrt av behova til individet”
Skipinga av sosiale system, forklaringar:
1. Dei er funksjonelle. SS utfyller kvarandre og tek hand om ulike oppg som er nødvendige for å halde oppe samfunnet
2. Dei gir fellesskapskjensle. SS blir til på grunn av interessefellesskap. Elevar i den vgs organiserer seg for gratis lærebøker og ein betre skule.
Hierarki: di lenger opp i sos. system ein kjem  færre roller, meir makt

2: KOMMUNIKASJON OG MASSEMEDIUM
Valdsfilmar:
Forsterkingsteorien: aggressive ungarmeir aggressive, rolege ungarikj påverka negativt
Katarsisteorien: utløp for aggresjon ved å leve seg inn i oppdikta valdsfilmar
Stimleringsteorien: aggressive stimuli aukar spenningstilstanden som er hjå alle msk... Kjøp tilgang for å lese mer

Notat til eksamen i sosiologi

[25]
Brukernes anmeldelser
 • 26.11.2010
  Helt ok notater! Tar med det viktigste, men ikke noe mer enn det. Noen kapitler er mer nøyaktige enn andre. Anbefales å laste ned som et sammendrag fra boka! Alt er på nynorsk...
 • 27.11.2010
  Skrevet av Elev på Vg3
  Helt ok, litt kort og ville hatt litt mer info om jeg kulle tatt det med på eksamen. Men ok oppsummering
 • 20.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra skrevet =D Anbefales!!!
 • 16.06.2014
  hjalp meg utrolig mye