Sykepleierens ansvars- og funksjonsområde

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Høgskole og universitet Annet
 • Helse- og sosialfag
 • 6
 • 13
 • 2312
 • PDF

Sykepleierens ansvars- og funksjonsområde

Hvilke utfordringer kan jeg som sykepleier stå ovenfor i møte med pasienter under palliativ, symptomlindrende behandling?

Innhold

1.0 Innledning 3
1.1 Sentrale begreper 3
2.0 Handlingskompetanse innenfor sykepleie 4
3.0 Palliativ behandling 5
4.0 Utfordringer i møte med pasienter under palliativ, symptomlindrende behandling 7
5.0 Konklusjon 10
Litteraturliste 11

Utdrag

1.0 Innledning
Denne oppgaven har som hensikt å gi meg som student innsikt i sykepleierens handlingskompetanse knyttet til ulike sider ved yrkesfunksjonen i klinisk sykepleie. Da pleie, omsorg og behandling er de viktigste elementene i sykepleierens kompetanse, jf. Rammeplan for sykepleierutdanningen 2005, har jeg valgt et tema jeg mener omfavner disse tre begrepene på en god måte. Jeg har valgt artikkelen ”Tilnærming til pasienter som trenger palliativ behandling” utgitt i Tidsskrift for Den norske legeforening, nr 4/2006, og vil bruke denne som utgangspunkt for oppgaven.

Grunnen til at jeg valgte meg denne problemstillingen er fordi jeg i praksis møtte mange utfordringer forbundet med pasienter med nyoppdaget kreft hvor all kurativ behandling var avsluttet. Spenningsfeltet mellom liv og død er stort og innenfor denne gruppen pasienter tilkommer flere utfordringer knyttet til diagnose, smertebehandling, opprettholdelse av livskvalitet m. m både for pasient og sykepleier. Artikkelen jeg har valgt å bruke er i utgangspunktet skrevet ut fra legers møte med pasienter som trenger palliativ behandling, men jeg mener mye er overførbart til møte mellom sykepleier og pasient i samme gruppe.

Først i oppgaven vil jeg redegjøre for noen sentrale begreper jeg gjør bruk av i oppgaven. Videre vil jeg se litt nærmere på hva handlingskompetanse innenfor sykepleie innebærer før jeg ser på hva palliativ behandling er. Deretter vil jeg prøve å få fram noen av de mange utfordringer jeg som sykepleier kan møte i forhold til pasienter under palliativ behandling. Ut i fra oppgavens begrensning har jeg valgt ikke å gå i dybden på noen av utfordringene, men heller prøvd å vise kompleksiteten i sykepleiefunksjonen. I denne delen av oppgaven kommer jeg til å gjøre meg bruk av egenerfaring fra praksis og utfylle dette med faglitteratur. Avslutningsvis vil jeg konkludere ut i fra drøftningen og teorien jeg har beskrevet... Kjøp tilgang for å lese mer

Sykepleierens ansvars- og funksjonsområde

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 25.11.2015
  Skrevet av Student på 2. år
  Godt skrevet. Holder høgskolenivå i akademisk skriving. Til god hjelp for meg.
 • 03.12.2014
  Hadde god nytte av oppgaven. Bra skrevet.
 • 01.10.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Grundig og utfyllende!