Filosofen John Stuart Mill

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Religion og etikk
 • 6
 • 9
 • 3342
 • PDF

Filosofen John Stuart Mill

Oppgaven presenterer filosofen John Stuart Mill sine hovedtanker om bl.a. etikk, frihet og kvinner. John Stuart Mill blir i oppgaven også sammenlignet med filosofen Immanuel Kant.

Oppgaven er skrevet til faget religion og etikk på Vgs.

Innhold

Innledning
Sentrale begreper i filosofien
Det skjønne
Det sanne
Det Gode
Etikk og politikk
De klassiske greske tenkerne
Immanuel Kant
Mill
Avslutning
Litteraturliste
Internett-adresser

Utdrag

Vi har valgt å presentere hovedtankene til filosofen John Stuart Mill. Grunnen til dette valget er at vi vil forfølge hans tankegods spesielt når det gjelder verdier som frihet og kvinnefrigjøring. Dette fordi at vi ofte tar dagens forståelse av frihet og kvinnefrigjøring som en selvfølge, uten å tenke på den kampen som ligger til grunn for at det hele har blitt slik vi nå kjenner disse verdiene i sine mange utfoldelser. På den måten ønsker vi med andre ord å se nærmere på hans etiske og politiske filosofi. Mill, kan på mange måter sies å leve i en overgangstid der individet trer frem i samfunnet som en selvstendig enhet. Tidligere var det herskeren som var enerådende, og den enkelte var fullstendig underlagt de ønsker og behov som tjente denne og samfunnet som helhet.
Vår problemformulering blir derfor: Hvordan har Mill påvirket tanker og utviklingen innen etikk og politikk, og da med spesiell vekt på hans syn på frihetbegrepet og kvinnefrigjøring? For å belyse denne problemstillingen ønsker vi å kaste et blikk på sentrale termer innen filosofien, representanter for ulike tilnærminger og da spesielt med utgangspunkt i filosofen Immanuel Kant (1724-1804).

Sentrale begreper i filosofien
Helt fra det vi kjenner av gresk filosofi med Sokrates (470-399 år f.Kr.), Platon og Aristoteles i front har filosofi i all hovedsak dreiet seg om begrepsforståelse. Spesielt har tre begreper, eller ideer, vært viet stor oppmerksomhet, og disse er: det skjønne, det sanne og det Gode... Kjøp tilgang for å lese mer

Filosofen John Stuart Mill

[8]
Brukernes anmeldelser
 • 17.03.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  ser ut som en lang og grunndig oppgave med mye lærestoff, høy måloppnåelse. flott litteraturliste.
 • 30.03.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Enormt bra skrevet! Ser ut som det har blitt lagt ned mye arbeid her. Særdeles god stil!
 • 07.05.2015
  God stil til god hjelp :)
 • 29.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra skrevet! Hjalp meg mye :)