Ex.phil. semesteroppgave om abortdiskusjonen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Høgskole og universitet 1. år
 • Ex. phil.
 • Ingen karakter gitt
 • 11
 • 3294
 • PDF

Ex.phil. semesteroppgave om abortdiskusjonen

Grundig besvarelse på semesteroppgave i exphil 2012 om abort.
Oppgave: Redegjør for det dydsetiske perspektivet på abort slik det formuleres i R. Hursthouse artikkel «Dygdsetikk og abort». Ifølge Hursthouse er de to vanligste utgangspunktene for abortdiskusjonen, henholdsvis spørsmålet om fosterets moralske status og spørsmålet om kvinnens rettigheter, irrelevante problemstillinger. Drøft hennes syn på dette i lys av andre teorier i pensum.

Innhold

EXHILO3, 2012
Abort, moralsk status og rettigheter
Innledning
Den nikomakiske etikk
Fosterets status
Kvinners rettigheter
Aktøren i sentrum
Moderskapet
Den dydige kvinne
Det konservative standpunkt
Hva er et menneske?
Personstatus
Selvbevissthet
Det feministiske argument
Oppsummering
Litteraturliste:

Utdrag

Innledning
Gjennom årtusener har en rekke filosofer forsøkt å fastslå et svar på hva som er rett og hva som er galt. Gjentatte ganger har de forsøkt å utarbeide etiske systemer og formulere retningslinjer og begreper som kan veilede oss i hvordan vi skal leve, og hvordan finne veien til lykke.
Dydsetikk som etisk teori sentraliserer aktøren, fremfor handlingen. Hvis aktøren besitter dygd, vil han/hun også utføre dydige handlinger – og ved å utføre dydige handlinger, vil individet leve et godt liv. Moderne dydsetikk, også kalt nyaristotelisme, har sine røtter fra antikken – og da nærmere bestemt Aristoteles. Mot slutten av 1900-tallet ble dydsetikken som etisk system på ny trukket fram. Til tross for at dydsetikken også opererer mye med begrepet «lykke», preferer dydsetikken dygd – og ble derfor stående som konkurrent til de dominerende handlingsorienterte teoriene: utilitarismen og deontologien. Særegent for dydsetikken står begrepet eudaimonia, som stammer fra det greske uttrykket «velsignet med en god ånd» - som i gresk forstand betød «å bli belønnet av skjebnen», men i moderne kontekst overensstemmer med begreper som «det gode liv» eller lykke. (Rabbås, 2011, 227)
I denne oppgaven skal jeg innledende gjøre en kort utgreiing av Aristoteles dygdsetikk, for å så fremlegge Rosalind Hursthouse perspektiv på abort, slik det formuleres i «Dydsetikk og abort» for å så drøfte hennes syn satt opp imot perspektiver fra Peter Singers artikkel: «Å ta liv. Embryoet og fosteret»... Kjøp tilgang for å lese mer

Ex.phil. semesteroppgave om abortdiskusjonen

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 11.12.2013
  Godt skrevet. Gode referanse-teknikker. Grei å bruke som en slags innføring i hvordan en semesteroppgave kan se ut.
 • 11.05.2016
  Veldig oversiktlig, god hjelp for å se hvordan man kan skrive exphil-oppgave.
 • 15.10.2016
  Helt grei... Litt tynn kildehenvisning.
 • 11.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig god semesteroppgave