Ekskursjonsrapport Fjæra som økosystem

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Biologi 1
 • 6
 • 26
 • 7039
 • PDF

Ekskursjonsrapport Fjæra som økosystem

Det finnes flere eksempler på at naturen består av et stort biologisk mangfold, der arter lever side om side i variasjon i ulike økosystemer.

Hensikten med ekskursjonen til Strand leirsted ved Sandefjord, var å karakterisere beskyttet strand, mudderstrand og edelløvskog, samt redegjøre for variasjonen innenfor og mellom populasjonen av samme art.

Vi skulle lære å gjennomføre feltarbeid og bruke biologiske metoder til å samle inn, kartlegge og utforske ulike typer organismer samt observere og navngi både sjeldne, vanlige og dominerende arter fra det bestemte feltet ved å bruke kunnskap fra systematikken.

Økosystemene bærer preg av at det ligger ved havet, og vi skulle dermed se på hva slags dyr, planter, alger og plankton vi kunne finne her. Vi skulle også sammenligne bygning og funksjon av organsystem hos ulike dyregrupper og drøfte hvordan ytre faktorer, abiotiske - og biotiske faktorer, påvirker vekst og utvikling hos planter i området. Som en avslutning har jeg drøfte hvordan vi kan ta vare på det biologiske mangfoldet i dette økosystemet.

Innhold

Innhold
Innledning 2
Utstyrsliste 2
Beskrivelse av området 2
Havstrand som levested 4
Beskyttet strand 4
Eksponert sandstrand 5
Edelløvskog som levested 6
Spor etter og konsekvenser av menneskelig påvirkning (trusler mot biologisk mangfold) 7
Undersøkelse og resultater 9
A) Havstrand (beskyttet & eksponert) 9
Abiotiske faktorer 9
Flo og fjære 9
Temperatur i vannet 10
Vi måler saltholdigheten i vannet 10
Biotiske faktorer 11
Planteliv 11
Disseksjon av blåskjell, Mytilus edulis 21
Disseksjon av krabbe, Gecarcinus ruricola 22
B) Edelløvskog 24
Konklusjon og vurdering 25
Relevant tilleggsinformasjon 26
Vedlegg 26
Kilder 26
Websites 26
Litteraturliste 26

Ekskursjonsrapport Fjæra som økosystem

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 04.12.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette hjalp meg mye. Holder på med det samme prosjektet i biologi.
 • 29.09.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig bra utført! :)
 • 08.09.2020
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  flott