Eksamen 2009 Høsten | Finn Rose Blomster | Økonomistyring

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Økonomistyring
 • Godkjent
 • 11
 • 1286
 • Excel2003

Eksamensoppgave: Eksamen 2009 Høsten | Finn Rose Blomster | Økonomistyring

Oppgaven inneholder løsningsforslag på de fleste oppgaver som kom på eksamen 2009 i faget økonomistyring.

Oppgaven er laget som en tabell i Excel.

Finn Rose Blomster.

Innhold

Eiendeler
Anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

Resultatregnskap
Sum driftsinntekter
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Ordinært resultat før skattekostnad
Ordinært resultat
Årsresultat
Overføringer
Sum overføringer

Nøkkeltall

Utdrag

Eiendeler
Anleggsmidler:
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Maskiner og anlegg
Driftsløsøre, inventar, verktøy m.v 245.000
Finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 245.000
Omløpsmidler:
Varer 125.000
Fordringer:
Kundefordringer
Andre fordringer 11.000
Sum fordringer 11.000
Bankinnskudd, kontanter o.l 133.075
Sum omløpsmidler 269.075
Sum eiendeler 514.075

---

2080 Udekket tap
Sum egenkapital 15.772
Langsiktig gjeld
2240 Pantelån 236.142
2290 Annen langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld 236.142
Kortsiktig gjeld:
Gjeld til kredittinstitusjoner
2380 Kassekreditt
2390 A. gjeld til kredittinst.
Sum gjeld til kredittinstitusjoner
Leverandørgjeld
2400 Leverandørgjeld 136.000
Betalbar skatt
2500 Betalbar skatt, ikke utl.
2510 Betalbar skatt, utlignet
2540 Forhåndsskatt
Sum betalbar skatt
Skattetrekk og andre trekk
2600 Forskuddstrekk (skattetr.) 21.250
2690 Andre trekk
Sum skattetrekk og andre trekk 21.250
Skyldige offentlige avgifter
2700 Utgående mva... Kjøp tilgang for å lese mer

Eksamen 2009 Høsten | Finn Rose Blomster | Økonomistyring

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 18.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Vanskelig å vite hva innholdet på denne er, skriv mer om hva som er inne i den, evnt hvem eksamen det er!
 • 01.04.2012
  Ser bra ut, men savner var på oppgavene som ikke er regnskap.
 • 05.12.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Den var helt grei, kanskje ikke så mye bra.
 • 13.03.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Denne var konge, hjalp bra

Brukere som har lastet ned Eksamen 2009 Høsten | Finn Rose Blomster | Økonomistyring, har også lastet ned