Den norske Velferdsstaten og oljerikdommen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • 6
 • 4
 • 1796
 • PDF

Den norske Velferdsstaten og oljerikdommen

Dette er en oppgave som gjør rede for utviklingen av den norske Velferdsstaten, sett i lys av oljefunnet i nordsjøen på 60-tallet. Jeg tar for meg Velferdsstaten og Oljerikdommen i to deler og summerer og drøfter til slutt.

Lærers kommentar

Supert :)
Her svarer du på en grundig måte denne todelte oppgaven. Flott at du ser sammenhengen mellom velferdsstaten og oljefunnet. Det er tydelig at temaet har interessert deg!

Elevens kommentar

Velferdsstaten kan kanskje redegjøres enda bedre for, men oppgaveteksten ba kun om en kort redegjørelse av velferdsstaten og oljefunnet i Nordsjøen

Innhold

Velferdsstaten i Norge
Hva er Velferdsstaten?
Utvikling

Folketrygden
Historien om oljerikdommen.
Oljepolitikken tar form
Utbyggingen av velferdssamfunnet med hjelp av Oljeinntekter.
Kilder:

Om kildene jeg har brukt:

Utdrag

I løpet av de siste 150 årene har Norge som verden forøvrig gått igjennom en rivende utvikling. Fra å være et bondesamfunn hvor nær på de fleste arbeidet i primærnæringene har vi blitt et tjeneste- og informasjonssamfunn hvor bare 3,5 prosent av arbeidsstokken tjener til livets opphold i primærnæringer. Mye av grunnen til dette er velstandsutviklingen vi har hatt i Norge spesielt etter andre verdenskrig. Landet ble gjenreist etter 1945 med rettferdig fordeling av samfunnsgodene som mål slik at nordmenn skulle få bedre levestandard og sosial trygghet. Her kommer den norske velferdsstaten inn i bildet, og i denne oppgaven vil jeg ta for meg de sosiale reformene som ga oss velferdsstaten vi kjenner i dag, samt de økonomiske faktorene som gjorde dette mulig.

Hva er Velferdsstaten?
Som nevnt innledningsvis er Velferdsstaten et resultat av både politikeres- og arbeiderbevegelsens kamp for å bedre livsvilkårene for folk flest. For å oppnå dette ble det gjennomført en rekke sosiale og økonomiske reformer med sikte på å fordele samfunnets goder best mulig. Velferdsordningene er etablert for å sikre økonomisk trygghet for folk som opplever pengenød enten ved arbeidsløshet eller sykdom, samt for å bidra til mest mulig lik tilgang til utdanning, omsorg, helse og arbeid. Velferdsstaten sikrer alle menneskene i Norge uavhengig av helse og arbeidsevne en viss levestandard noe som betyr at alle har lik rett til utdanning, trygdeordninger, alderspensjon og helsetjenester. Denne utviklingen startet i Norge tidlig på 1900-tallet men ble kraftig utviklet i tiden etter andre verdenskrig. Velferdsstaten bidrar til å utjevne sosiale så vel som økonomiske forskjeller og blir finansiert gjennom... Kjøp tilgang for å lese mer

Den norske Velferdsstaten og oljerikdommen

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 01.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Solid oppgave, vel strukturert med bra informasjon
 • 11.05.2016
  wowowowowowowowowwwww