Bedriftsanalyse | Arbiro AS

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • 5
 • 10
 • 4226
 • PDF

Situasjonsanalyse: Bedriftsanalyse | Arbiro AS

Oppgaven tilhører faget Markedsføring og ledelse 2 og inneholder en bedriftanalyse av Arbiro AS, etter besøk i bedriften.

Oppgaven inneholder svar på tre oppgaver som går ut på å presentere bedriften, gjøre en situasjonsanalyse og en markedsundersøkelse av bedriften.

Innhold

Oppgåve 1 – Presenter bedrifta Arbiro AS

Oppgåve 2 – Situasjonsanalyse

Oppgåve 3 – Marknadsundersøking

Utdrag

Oppgåve 1 – PRESENTER BEDRIFTA ARBIRO AS
- «Ein visjon kan definerast som eit bilete av ein framtidig, ønska tilstand, altså ein framtidsdraum».

- «Forretningsidéen til ei bedrift fortel kvorleis vi skal realisere visjonen. Vi kan definere den slik: «Ein forretningsidé er dei forretningsmoglegheitene som ein finn fram til ut frå marknadsbehov, kundar, produkt og konkurransefortrinn». Formålet med forretningsidéen er at ein skal tenkje grundig gjennom alle sider ved verksemda før ein startar.»

Visjonen til Arbiro AS er: «Det å gjere verksemd synleg» og forretningsidéen er at dei ønskjer å medverke til auka verdiskaping med å tilby produktløysingar som styrker kundane sin identitet og profil. Produkta frå Arbiro skal gi brukaren ei positiv oppleving gjennom attraktiv design, god funksjon og høg kvalitet.

Arbiro er eit selskap som utviklar og marknadsfører profil-, sports- og fritidsprodukt til lag, oranisasjoner og bedrifter. Som ein del av deira konspet har dei eit servicesenter for påsetting av firmalogo. Hovudkontor, lager og utstilling er lokalisert i Ulsteinvik på Sunnmøre.

Arbiro AS er eigd av ein famile av tre brødre og av Skogstad. Namnet var ikkje tilfeldig og kjem av forbokstavane til dei tre brødrene.

Overordna mål
- «Overordna mål kan definerast som ein ønskt tilstand på eit framtidig tidspunkt. Måla skal vere noko som bedrifta skal styre mot. Dei skal danne grunnlaget for dei beslutningane som blir tatt.»

__
- «Dei kvalitative måla er aldri talfesta, men ofte generelle. Medan dei kvantitative alltid er talfesta. Dei er konkrete og tidsbestemte.»

Dei kvalitative måla til Arbiro er blant anna at dei ønskjer å bli oppfatta som ein framtidsretta og moderne bedrift.

- «Dei kvantitative måla er alltid talfesta og er konkrete og tidsbestemte.»

Dei kvantitative måla blei ikkje nemnt på bedriftsbesøket eller på heimesida deira. Kan kanskje vere at dei vil ansette fleire om ei stund og å gå i overskot. Blir vanskeleg å talfeste noko når ein ikkje veit alle fakta.

Dei økonomiske mål til Arbiro kan vere at dei skal gå i overskot. Dette er noko alle bedrifter satsar på.
Ideelle mål for bedrifta kan vere at dei vil vere med på å auke verdiskapinga med å tilby produktløysingar som styrer kundane sin identitet og profil.

Om måla skal verke slik som det er meint, må dei vere hierarkiske, realistiske og konsistente. Å vere hierarkisk vil seie at måla er satt inn i ei slags pyramide, der dei overordna måla står øvst. Det som er spesielt med desse måla er at dei er langsiktige og strategiske. Arbiro har som mål å auke volumet sitt kraftig slik dei da seinare kan utvide sortimentet sitt. Då kan dei bli marknadsleiiarar innan fleire sektorar og ikkje berre mellom Møre og Romsdal og Bergen, slik dei er no... Kjøp tilgang for å lese mer

Bedriftsanalyse | Arbiro AS

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 09.11.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne var utrolig fin!